PÅSKETIDEN

4. søndag etter påske

Tilbake            Neste søndag                                                                                                                    Litteraturliste

 


2. rekkes tekster:

Jes. 1,18-20

1. Joh. 4,10-16

Joh. 15,10-17

 

Til dagen

Tekstene denne dagen spriker og det er vanskelig å finne et felles tema. Flere av tekstene handler om Åndens komme, så Esekiel og Johannes, i første rekkes tekster. Vi er på vei mot pinse og i denne tiden vandret den oppstandne Jesus Kristus sammen med disiplene og møtte dem igjen og igjen. Deres tro ble stadig sterkere. Vi kan tale om Oppstandelsestro underveis, jfr. Kopperud.

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

Kapittel 15,1-16,4a er andre del av Jesu avskjedstale, Joh. 13,31-17,26. Denne andre delen avbryter avskjedsperspektivet fra den første delen, nå er det sammenhengen mellom mesteren og disiplene som er i fokus. I Joh. 15,1-6 forteller Jesus liknelsen om vintreet, som han bruker på kjærligheten hos disiplene i 15,7-17. I Joh. 15,18-16,4a er temaet verdens hat og det er en klar kontrast til kjærligheten mellom Jesus og disiplene som han har talt om i de foregående versene. Andre velger en litt annen inndeling, det er vanskelig å dele den første biten, 15,1-17. Noen mener at liknelsen om vintreet fortsetter helt fram til og med v 10, mens vv. 11-17 omhandler Jesu bud til disiplene. Muligens er v. 11 en avslutning på vv. 1-10.

Jesus taler og i v. 10 kommer han inn på at vi må holde hans bud for å bli i hans kjærlighet. Det å holde hans bud er å bevare hans ord, jfr. Joh. 14,15.21.23f. På gresk brukes perfektum av verbet å holde, tethrhka, og hos Johannes innebærer det ofte et høytidelig aspekt av fullførelse. Siden Jesu time nå er inn passer det godt inn i sammenhengen.

V. 11 innledes med formelen ”Dette har jeg sagt dere”, som vi finner syv ganger i avskjedstalen, her og i Joh. 14,25; 16,1.4.6.25.33. Formelen avslutter et avsnitt, enten direkte, jfr. 16,4.33, eller indirekte, jfr. her og 14,25; 16,1.25, gjennom å innlede en oppsummering av det foregående. Når Jesus her taler om ”min glede” viser sammenhengen med v. 10 at Jesu glede kommer fra hans enhet med Faderen gjennom lydighet og kjærlighet. Denne gleden får sin fullkommenhet etter oppstandelsen, jfr. Joh. 16,20-24; 20,20. Gleden fullbyrder GT’s forventninger om frelsestidens fred, jfr. Salme 126,3-6; Jes. 35,10; 55,12; 65,18; Sef. 3,14.

I v. 12 forteller Jesus at hans bud er kjærlighetsbudet. Dette gjentar han så i v. 17. Her i v. 12 angir han den kjærlighet han selv har for dem som bakgrunn for at de skal elske hverandre. Jesus har i vv. 9f talt om sin kjærlighet til disiplene og har der forankret denne i Faderens kjærlighet til seg selv.

V. 13 henviser til et allmenngyldig ordtak. Jesus har tidligere talt om den gode hyrde som gir sitt liv for sauene, Joh. 10,11. Her peker han på at hans kjærlighet er forpliktende for vennene – de skal oppfylle Jesu befalingen, sammenfattet i kjærlighetsbudet. Jesu venner er de, så sant de gjør det han har befalt, v. 14.

I v. 15f beskrives Jesu vennskap som en gave. Han har selv utvalgt disiplene og han behandler dem ikke som tjenere men som venner som har fått vite alt av ham. Vennskapet er forpliktende og skal bære frukt som består. Jesu utvelgelse er forankret hos Faderen, jfr. Joh. 6,44; 17,2.

Jesus er selv grunnen til disiplenes kjærlighet og er det som gjør at de heves fra tjenerens nivå til vennens. Kunnskapen som Jesus formidler til sine disipler gjør dem til hans venner og til forbilder for framtidige kristne. Den samme gjensidige kjærlighet møter vi i 1. Johannes brev, jfr. 1 Joh. 3,11.23; 4,7.11f. Her tales det om de kristnes kjærlighet til hverandre og uttrykket ”brødre” gjentas flere ganger, jfr. også 1. Joh. 2,29; 3,7. 18. 22; 4,20; 5,2-4. Jesu egen holdning til sine fiender og til alle syndere sprenger rammen for en altfor eksklusiv holdning.

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

Jesu venners fullkomne glede (etter C.H. Martling)

1.     Den har sin kilde i kjærligheten selv

2.     Den lar kjærligheten føde en glad lydighet

3.     Den lar lydigheten bære gode frukter på jorden

 

Jesu kjærlighet til oss

    Se til denne disposisjonen Lina Sandells salme Jesus för världen givit sitt liv (nr. 45 i Den svenska psalmboken).

1.     Jesus har gitt sitt liv for verden – for meg

2.     Jesu kjærlighet er større enn noen annen kjærlighet – den har frelst meg

3.     Jesu glede kan bli din glede over hans kjærlighet

 

Salmeforslag

NoS 572 – Dette er dagen som Herren har gjort

 

Salmelister

591

572

870

 

 

415

622

 

 

 

   714

    223

    349

 

 

214,1-3

423

871

 

 

 

214,1-3

 

 

 

765,1-4

195

763

 

 

 

716