PÅSKETIDEN

2. søndag etter påske

Tilbake                                                                                                                                                    Litteraturliste

 


T-tekster

4. Mos. 27,15-20

1. Pet. 5,1-4

Joh. 10,1-10

 

Til dagen

Se hovedsiden – 1. rekke eller 2. rekke

 

Joh. 10,1-10

(Prekentekst 2005)

 

Oversettelse og tekstkritikk

v. 7 - egw eimi - jeg er

Formelen brukes i gresk litteratur i ulike sammenhenger, den kan besvare spørsmålet ”hvem er du?”, om et menneskes identitet, eller spørsmålet ”hva er du?”, om hennes kvalifikasjoner, eller den kan brukes som svar på spørsmålet ”hvem handler det om?”, om å kjenne igjen. Her har vi formelen med komplement, jfr. Joh. 6,35; 8,12; 10,9.11.14; 15,1.5.

 

Eksegese

Etter kap. 9, om den blinde, er det ikke noe klart brudd, derimot er det som kommer nærmest en  kommentar til det foregående. Jesus forklarer hvem han er i form av en liknelse om sauene og den gode hyrde, Joh. 10,1-18. Slik fremkaller han en ny uenighet blant jødene, Joh. 10,19-21. På en naturlig måte forbereder den blindes innsikt om hvem Jesus er, Jesu siste og endelige åpenbaring av sin identitet i Joh. 10,30, ”Jeg og Faderen er ett.”.

Teksten har en tydelig oppbygging som begynner med liknelsene om døren, sauene og hyrden, vv. 1-5 og fortsetter med en kort kommentar av tilhørernes manglende forståelse, v. 6. Etter det kommer Jesu egen utlegging av liknelsene, først en forklaring av hva døren er, vv. 7-10 og deretter hva hyrden betyr, vv. 11-18. Til slutt følger jødenes reaksjoner, vv. 19-21.

Bildet av hyrden og hans forhold til sauene, finner vi også hos synoptikerne, og det går sannsynligvis tilbake til Jesus selv. Menneskene som følger Jesus omtales som sauer uten hyrde, Mark. 6,34; Matt. 9,36. Liknelsen om den bortkomne sauen brukes hos Matteus for å beskrive Guds omsorg for de mennesker som risikerer å gå fortapt, Matt. 18,12-14, mens den samme liknelsen hos Lukas brukes om synderen som omvender seg, Luk. 15,3-7. På seg selv bruker Jesus bildet av hyrden som skal drepes og sammenligner disiplene med sauene som skal spres, Mark. 14,27; Matt. 26,31, jfr Sak. 13,7, også Johannes taler om at disiplene skal spres i Joh. 16,32. Her i Joh. 10,1ff settes to linjer fra synoptikerne sammen i det Jesus identifiserer seg med en hyrde og har omsorg for sine sauer og oppsøker det som var tapt. Samtidig er perspektivet annerledes da Jesus her taler om hyrder som ikke lever opp til sin kallelse som hyrder og spiller på forventningene under eksiltiden, om at Gud selv skal være Israels fremtidige hyrde, jfr. Jes. 40,11; Jer. 31,10; Esek. 34,11-16. Dette kan også overføres på David, 2. Sam. 7,7f, som ble et forebilde på den ventede Messias, se Jer. 23,4-8; Esek. 34,23f. 37,24. Allikevel står Jesus her i Joh. 10 mer fram som Guds sendebud, som elskes av Faderen, enn som Messias. Hos Johannes blir hyrdefunksjonen gitt videre fra Jesus til Peter, Joh. 21,15-17.

V. 1 innleder en fortelling, som i v. 6 forklares som en ”liknelse” og den begynner med den høytidelige formelen ”Sannelig, sannelig, jeg sier dere”. Første gangen den forekommer hos Johannes er i 1,52 og den brukes siden flere ganger i kap. 5, 6 og 8. Her får den stor betydning siden den både innleder liknelsene, v. 1, og forklaringene, v. 7. På denne måten blir Jesu selvåpenbaring i vv. 1-18 understreket.

Gjennom selve utleggingen, vv. 7-18, ser vi at det er to liknelser som Jesus her gjengir. Den første, vv. 1b-3a, handler om kontrasten mellom den som går inn gjennom døren og den som klatrer over på et annet sted. Johannes bruker anabainw flere ganger i forbindelse med oppfart til himmelen, se Joh. 1,51; 3,31; 6,62 og jfr. 20,17, mens det her er brukt om tyven og røveren. Det er muligens for å kritisere de som vil fare opp til himmelen uten noe forhold til Jesus, han som er døren til livet. Tyvene bryter seg her inn, gjennom å klatre over gjerdet. I motsetning til dem står den som går gjennom døren, hyrden, han trenger vi ikke å mistenke for å ha skumme hensikter, vv. 2-3a, og vaktmannen åpner for ham. Hos synoptikerne møter vi Jesu undervisning om den trange port, som leder til livet i motsetning til den vide port og den brede vei som leder til fortapelsen, Matt. 7,13f. Hos Matteus følger en advarsel mot falske profeter etter undervisningen om den trange port, Matt. 7,15-23. Her finner vi en liknende advarsel fra Jesus for de lærere som fører mennesker bort fra det vesentlige, Joh. 10,8, å finne fram til døren som er Jesus selv. Det er på ham de kan bygge sitt liv og med ham som hyrde de kan gå gjennom døren som vaktmannen åpner og få liv i overflod, Joh. 10,10.

Den andre liknelsen, vv. 3b-5, handler om forskjellen mellom Jesus og fariseerne. Her trer Jesus fram med en bevissthet om å virkeliggjøre programmet i Esek. 34, Gud kommer selv å redde sine sauer fra de steder de er blitt spredt ut til på grunn av dårlige hyrder. Muligens tenker Johannes også på Josua som den som skal være folkets leder, 4. Mos. 27,16-21. I Mark. 6,34 og Matt. 9,36 henspiller Jesus selv på temaet om sauene uten hyrde. Luk. 15,3-7 viser hyrdens omsorg for den sauen som er kommet bort. V. 3b forteller om hyrden som kjenner sine sauer ved navn og kan lede dem inn og ut gjennom døren. Sauene vil følge ham, v. 4, mens de ikke vil følge en fremmed, v. 5.

Disse to liknelsene sier ikke uttrykkelig at hyrden eller døren er Jesu person og verk. Det er derfor ikke rart at tilhørerne ikke forsto hva han mente, v. 6. Hos synoptikerne er det vanlig at de som står utenfor disippelkretsen ikke forstår Jesu liknelser, se Mark. 4,10-12 par. Samtidig har også disiplene ofte vanskelig for å forstå. Her forklarer Jesus nå liknelsene for fariseerne og det oppstår på ny en uenighet mellom dem. Fariseernes blindhet blir enda mer åpenbar på grunn av liknelsenes tema om døren, hyrden og tyvene. Johannes viser at de har vanskelig for å forstå og akseptere Jesus selv, de nekter å komme til innsikt om seg selv og om Jesus.

I den første forklaringen på liknelsen, vv. 7-10, tyder Jesus hva døren står for. V. 7 begynner med den høytidelige formelen ”Sannelig, sannelig, jeg sier dere”, jfr. v. 1 ovenfor. Så fortsetter Jesus med å formelen ”jeg er”, egw eimi, se ovenfor. I v. 7 har vi ikke noen sammenligning med andre dører, i motsetning til i Joh. 10,11.14, der den gode hyrde underforstått stilles mot andre hyrder. V. 8 taler Jesus generelt om alle de som har kommet før ham og benevner dem som ”tyver og røvere”, jfr. v. 1. Selv om det her er naturlig å først tenke på fariseerne, er man nødt til å her innbefatte alle som med sin lære ikke har forberedt veien for Jesus. I disse to versene er Jesus døren som hyrdene skal gå gjennom dersom de vil komme til sauene.

V. 9 begynner med ”jeg er døren”, jfr. v. 7 der Jesus virker å være døren inn til sauene, mens han her tydelig er døren som sauene går igjennom. I v. 10 settes tyven opp som, kontrast til Jesus. I v. 9 og 10b er Jesus døren gjennom hvilken man går for å finne bete og få liv i overflod. Nå er det altså sauene som går gjennom døren, ikke hyrden. Dette minner om den trange port, Matt. 7,13f par., som fører til livet, og om Jesu ord der han kaller seg for ”veien, sannheten og livet”, Joh. 14,6. I Salme 118,20 tales om ”Herrens port” gjennom hvilken de rettskafne går inn og litt lenger ut i salmen tales om steinen som ble hjørnestein, v. 22, jfr. Mark. 12,10 par; Apg. 4,11.

I liknelsene i Joh. 10 finnes bare få ting som forbereder tydning av Jesus som en dør til livet. Man er nødt å ta også neste tydning med for å se det, at Jesus også er hyrden, Joh.10,11. Tidligere har Johannes fortalt om hvordan Jesus gir levende vann og brød fra himmelen, og gitt en blind synet igjen og troens innsikt. Når han nå framstilles som døren til beitemarken der sauene får liv i overflod, fullføres det tidligere billedspråket i evangeliet. Tyvenes virksomhet settes i kontrast til dette, tyven slakter og ødelegger, v. 10a.

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

Påskens glede må fortsatt være til stede i gudstjeneste og preken. Samtidig går vi ut i hverdagen, den hellige hverdagen, sammen med den oppstandne Jesus Kristus.

 

Prekendisposisjoner

Den rette hyrde og de falske (etter C.H. Martling)

1.     Man må skille mellom dem

2.     Man må velge mellom dem

3.     Man må følge en av dem

 

Salmeforslag

Se hovedsiden – 1. rekke eller 2. rekke