TREENIGHETSTIDEN

16. søndag etter pinse

Tilbake            Neste søndag                                                                                                                   Litteraturliste

 


1. rekkes tekster:

1. Kong. 17,8-16

Gal 5, 25-6,5

Matt. 6,24-34

 

Til dagen

Denne dagen handler det om bekymringer og at vi faktisk kan legge våre bekymringer fra oss, fordi det finnes en som vil ta dem for oss. Slik skal vi kunne sette fokus på å søke Guds rike, for i det vi gjør det vil han ta våre bekymringer. Første rekkes evangelietekst munner ut i dette, v 33. Vi møter en omsorgsfull Gud også i dagens GT-tekst om enken i Sarepta, mens vi i epistelteksten møter igjen temaet om å søke Guds rike og holde fast på det.

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

Eksegese

Dagens tekstavsnitt er hentet fra Bergprekenen, Matt. 5,1-7,29, hvilken er den første av fem store taleavsnitt hos Matteus. Talen har en viktig funksjon, der den står i begynnelsen av Jesu virke. Bergprekenen gir en presentasjon av Jesu budskap og sammenfatter det grunnleggende i hans undervisning om Guds rike og om hva det vil si å være en disippel.

Etter et avsnitt om den nye formhetspraksis (6,1-18), går Jesus i v. 19ff over til å tale om den absolutte tillit til Gud, 6,19-34.  Dette avsnittet kan deles inn i to deler, først om mammondyrkelsens farer, vv. 19-24 og så om bekymringer, vv. 25-34. Til hele avsnittet (unntatt v. 34) finner vi paralleller hos Lukas. For dagens tekstavsnitt finner vi paralleller til v. 24 i Luk. 16,13 og vv25-344 i Lukas 11,9-13.

Vårt tekstavsnitt begynner med siste vers av den første delen og har så med hele del to.

V. 24 er en direkte anvendelse av billedordet i versene foran. Her brukes det om forholdet til Gud og Mammon. Det finnes rabbinske tekster som forutsetter at en slave kan ha mer enn en eier. Dette kunne lett føre til vanskelige tilstander for både slave og eiere. Den skarpe motsetningen, hate – elske, reflekterer språkbruken vi finner i 5. Mos. 21,15-17. Mammon er et ord som på arameisk brukes om formue, dels om inntekt og fortjeneste. Verset gjør det klart at Gud krever et menneske helt og fullt. Det er ikke plass for å tjene andre enn ham.

Innledningen i v. 25 (dia touto) viser tilbake til v. 24. I det følgende fortelles om hva som skjer med den som vil tjene både Gud og Mammon. V. 25 setter tema for de følgende versene, man skal ikke bekymre seg for mat og klær. Det greske ordet merimnaw, bekymring, betegner som regel den engstelige, bekymrede holdning som dypest sett er uttrykk for tvil på Guds omsorg, jfr. Matt. 10,19 og Luk. 10,41. Ordet kan også brukes om det å ha omsorg for, jfr. Fil. 2,20, og er da positivt. Her gjelder Jesu advarsel mot bekymring de nære tingene, som mat og klær. Logikken i verset slutter fra det større til det mindre – når Gud har gitt oss livet, da må kan klare det som er mye lettere, å gi oss mat, og som skaper av vår kropp må han da kunne kle den.

I de neste to versene, v. 26-27 eksemplifiserer Jesus ved å vise til fuglenes bekymringsløse liv. De bekymrer seg ikke for å ha nok mat. Her er logikken motsatt, han slutter fra det mindre til det større. Når Gud sørger for fuglene, som er så små, sammenlignet med oss mennesker, hvor mye mer vil han da ikke sørge for oss, vi som er skaperverkets krone. I disse versene forutsettes det at mennesker sår, høster og samler i lader, at vi faktisk arbeider for maten på vårt bord.

De neste versene, v. 28-30, tar tak i det å bekymre seg for klærne og her peker Jesus på liljene på marken som eksempel. Hvorfor skal mennesker bekymre seg når de er så flotte? Ordparet “å streve” og “å spinne” er brukt for henholdsvis mannsarbeid og kvinnearbeid. Salomo trekkes fram som et eksempel på en svært rik mann, mens gresset nevnes som eksempel på det minste og forgjengeligst i naturen, jfr. Jes. 40,6-8. Også her er det en slutning fra det mindre til det større. Disiplene kalles her “lite troende”. Hos Matteus kommer denne anklagen igjen flere ganger, se 8,26; 14,31 og 16,8. Uttrykket betegner det delte hjerte, som ikke er helt og udelt i sin tillit til gud, jfr. 5,48.

 

V. 31-33 oppsummerer og gir en dypere begrunnelse. Hedningene kjenner ikke Guds gode omsorg og derfor bekymrer de seg, den som kjenner Gud og hans omsorg har ingen grunn til bekymring. I v. 33 kommer Jesus med en oppfordring om at disiplene skal søke Guds rike først. “Søke” står her om det å trakte etter og lengte etter. Jesu understrekning av hva som kommer først er samtidig en påpeking av at det også er andre ting vi skal søke. Jesus oppfordrer ikke til lettsinn og lediggang. Etter at mennesket har søkt Gud skal det gå på arbeidsoppgavene i denne verden. “Riket” står her for Guds frelsesgaver, det er den største av alle skatter og derfor må alt settes inn på å få den, jfr. 13,44f. Dette riket finnes allerede her og nå, jfr. 12,28; 4,17ff, og er ikke tenkt bare som et framtidig, eskatologisk rike. Guds “rettferdighet” tenkes her som det rette forhold mellom Gud og mennesker og mellom mennesker innbyrdes. Her settes det sammen med Guds rike og ses da som en eskatologisk frelsesgave fra Gud, jfr. Jes. 51,1-8. Innholdsmessig er denne Guds rettferdighet identisk med den rettferdighet som kreves av mennesker, jfr. 5,20 og 6,1. Rettferdigheten er her ikke bare tenkt som noe fremtidig, men som noe som virkeliggjøres her og nå, akkurat som Guds rike. Rettferedigheten er, til forskjell fra Guds rike, noe som mennesker aktivt skal virkeliggjøre, jfr. 5,20. Etter at Guds rike er satt først vil “alt det andre” bli gitt i tillegg. Denne rekkefølgen svarer til 2.-4. bønn i Fader vår.

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

Prekendisposisjoner

Etter C.H. Martling:

Rett rekkefølge på bekymringene

-         Bekymringer har du – men har du orden på dem?

-         Bekymringer har du – men bare ett er nødvendig.

-         Bekymringer har du – Jesus vil lære deg en rett orden mellom dem.

 

Øystein I. Larsen (Luthersk kirketidende15/2011)

Sommerfuglens Guds: Vær ikke bekymret for livet

Bienes Gud: Søk først Guds rike, så…

Jesus sier: Se! (du velger hva du vil gi oppmerksomhet)

Se omkring deg – Se opp (på Faderen) – (Der ser du) Han som ser deg.

 

Salmeforslag

303 – Sørg du for meg Fader kjær

596 – I dine hender, Fader blid

Salmelister

301,1-3

877

 

 

 

307 

303

 

 

 

285

490

 

 

 

490

454

 

 

 

301,4-5

618

 

 

 

 

596